2023 Nov 28 JV Practice - Round Report | Neg 5 Stats

2023 Nov 28 JV Practice Round Report

Round Average PPG TU Pts TUH TU Pts / TUH Average PPB
2130100119.0911.11
3115200219.5211.05
4658098.893.75